:: สำนักงานกฎหมาย ซี.เอ.แอล. ::
   
 
 
 
กฏหมายทั่วไป
กฎหมายแรงงาน
กฏหมายคุ้มครองแรงงาน 2541
พรบคอมพิวเตอร์ 1
พรบคอมพิวเตอร์ 2
พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง และค่าเสียหายจากเรือโดนกันพศ.2548
แบบฟอร์มต่างๆ
คำแถลง
คำฟ้องคดีแรงงาน
คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน
คำร้อง
คำร้องทนายขอพบผู้ต้องขัง
คำร้องปล่อยตัวชั่วคราว
บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์
บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
แบบฟอร์มบัญชีพยาน
ใบแต่งทนาย
ใบมอบฉันทะ
ใบรับเงินหรือสิ่งของทางศาล
ฟอร์ม 40ก
ฟอร์มคำขอ
ฟอร์มคำขอยึดทรัพย์(บังคับคดี)
ฟอร์มคำบอกกล่าว
ฟอร์มคำฟ้องคดีแรงงาน
ฟอร์มคำร้อง
ฟอร์มคำร้องขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด
ฟอร์มคำสั่งเรียกเอกสารหรือวัตถุ(คดีแพ่ง)
ฟอร์มฎีกา
ฟอร์มท้ายคำแก้ฎีกา
ฟอร์มพินัยกรรมของ
ฟอร์มพินัยกรรมเขียนเองทั้งสิ้น
ฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดา
ฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดา-กรณีไม่มี
 
 
 
 
© Copyright 2007 C.A.L. Co.,Ltd. All Rights Reserved.