:: สำนักงานกฎหมาย ซี.เอ.แอล. ::
   
 
 
 
บริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล โดยนายวิเชียร ชุบไธสง ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527

เดิมได้ดำเนินการด้านฟ้องร้องดำเนินคดีรวมถึงการแก้ต่างทางคดี ให้แก่ประชาชนผู้ที่ต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้มีโอกาสรับงานด้านฟ้องคดีและบริหารหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน จนได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและธนาคารพาณิชย์ไทย มอบหมายให้รับผิดชอบบริหารหนี้ฟ้องคดีจำนวนหลายสถาบันการเงิน ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ บริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด ยืนหยัดอยู่ได้ตลอดมา ก็คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจริงใจในการทำงาน แต่ บริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด ยังต้องการพัฒนาตัวเองในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อย่างน้อยที่สุดขอเป็นส่วนหนึ่งในการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
 
 
 
 
© Copyright 2007 C.A.L. Co.,Ltd. All Rights Reserved.